Тема вопроса: нет. «Байќаныз, сізді философияєа біреу јуестендіріп жібермесін

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №266

«Байќаныз, сізді философияєа біреу јуестендіріп жібермесін ... јлемніѕ барлыќ стихиясы бойынша», - деп оќытќан...

Тертуллиан

Марк Аврелий

Тит Ливий

Августин

Фома Аквинский

Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №267

Фома Аквинскийдіѕ негізгі философиялыќ шыєармаларыныѕ бірі -

теология жиынтыєы

Ќўдай ќаласы

Ќўдайды ќорєау жинаєы

дјлелдеу жинаєы

ќўбыжыќќа ќарсы жинаќтар

Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №268

Философияныѕ пайда болуына ыќпал еткен ислам јлеміндегі елдерге ќатысты ілім:

эманация теориясы

суфизм

гегельяншылдыќ

мистикалыќ аєым

мутаззализм

Тема вопроса: нет

Сложность вопроса: 1 (из 10)

Вопрос №269

Антиктік философиядан јл-Фараби ќабылдаєан маѕызды дјстїрдіѕ атауы ...

перипатетизм

мистицизм

гилозоизм

материализм

идеализм


4755351428349277.html
4755409973584737.html
    PR.RU™